• ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ

  photo

  Ανοξείδωτες πιστοποιημένες δεξαμενές ελαιολάδου

  Πλήρως στεγανοποιημένες με ανθρωποθυρίδες ή και με καπάκι

  Εξοπλισμός με βάνες, δείκτη στάθμης, υποδοχή αζώτου, θερμόμετρο, δειγματολήπτη

  Δυναμικότητας από 100 – 10.000 λίτρα

  Σωληνώσεις σύνδεσης δεξαμενών ανοξείδωτες ή και πιστοποιημένες πλαστικές

 • ΠΑΛΕΤΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ

  photo

  Παλετοδεξαμενές ελαιολάδου

  Ανοξείδωτες, δυναμικότητας 1.000 - 2.000 λίτρων

  Εύκολη μεταφορά με παλετοφόρο ή περονοφόρο

  Κατάλληλο για τη μεταφορά και αποθήκευση ελαιολάδου

 • ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΖΩΤΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

  photo

  Σύστημα αζώτου για δεξαμενές ελαιολάδου

  Κολεκτέρ 4-10 θέσεων

  Με ρυθμιστή αζώτου

  Εξαεριστικό αζώτου INOX 1 1/4

  Ρυθμιστή Merstiner οξυγόνου

  Διακόπτες inox ball valve

  1 -2 φιάλες αζώτου 50lit

  Σωληνώσεις

 • ΑΖΩΤΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

  photo

  Σύστημα αζωτογεννήτριας CompAir

  Για την παραγωγή μεγάλης περιεκτικότητας αζώτου δεξαμενών

  Με αεροσυμπιεστή, αεριοφυλάκιο αέρα και αζώτου

  Κολλεκτέρ διανομής αζώτου

  Σωληνώσεις και βαλβίδες αζώτου δεξαμενών

 • ΨΥΚΤΙΚΟ

  photo

  Ψυκτικό σύστημα B COOL

  Για ψύξη θέρμανση δεξαμενών

  Από 36,4 έως 165,3 kW για ψύξη και 44,7 έως 186,0 kW για θέρμανση

  Τα υδραυλικά κιτ της σειράς MPCA περιλαμβάνουν αντλία νερού, αυτόματο πλήρωσης, βαλβίδα ασφαλείας, δοχείο διαστολής, διαφορικό πρεσσοστάτη νερού και δοχείο αδρανείας